Klauzula informacyjna RODO - monitoring wizyjny


MONITORING GMINNY

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO - MONITORING WIZYJNY

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wijewo, ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo.

2.     Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych:  iod@wijewo.pl,

3.     Monitoring przestrzeni publicznej stosowany jest w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa, a także w celu ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej. Obszar monitowany obejmuje: teren przyległy do Budynku zajmowanego m.in. przez Gminny Ośrodek Kultury w Wijewie (Biuro), ul. Jeziorna 3 Brenno (4 kamery), teren Boiska w Brennie ul. Polna (2 kamery), teren rekreacyjny tzw. Kisownia – PUMPTRACK, Plac Zabaw – od ulicy Wschowskiej wzdłuż ul. Okrężnej do ul. Leszczyńskiej (4 kamery), Brenno ul. Kościelna  w pobliżu skrzyżowania z ul. Wczasową ( 1 kamera) teren przy Orliku w Wijewie obejmujący Orlik, boisko, wejście na salę i  do przedszkola – od strony zaplecza (2 kamery) Wijewo ul. W. Witosa - na wjeździe do m. Wijewo (1 kamera), Wijewo ul. Zachodnia– środkowa część ( 1 kamera), Wijewo ul. 25 Maja – wjazd do miejscowości (1 kamera) oraz otoczenie bezpośrednie Urzędu Gminy oraz teren parkingu (2 kamery).

4.     Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gromadzonych w związku ze stosowaniem monitoringu jest art. 9a oraz art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO).

5.     Z uwagi na ciążący na Administratorze ustawowy obowiązek zapewnienia porządku publicznego, bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w obszarze przestrzeni publicznej, przebywanie na terenie objętym monitoringiem, spowoduje automatyczne pozyskanie danych osobowych przez Administratora. Administrator dla celów dowodowych zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego, które między innymi zagrażają bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, niszczeniu i kradzieży mienia:

1) na wniosek osób trzecich,

2) na wniosek organów prowadzących postępowania,

3) na wniosek Wójta Gminy Wijewo.

 

Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Wójta Gminy Wijewo. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane na podstawie odrębnych przepisów.

1.     Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

2.     Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

3.     Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nieprzekraczający 10 dni od dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Po upływie okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.

4.     Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

5.     Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma następujące możliwości:

1) dostępu do danych osobowych jej dotyczących,

2) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 

 Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

 

Metryczka

Odpowiedzialny za treść
Data wytworzenia 2021-10-12
Opublikował w BIP Anna Włoczewska-Grys
Data opublikowania 2021-10-12 13:38:08
Ostatnio zaktualizował Anna Włoczewska-Grys
Data ostatniej aktualizacji 2023-12-01 10:35:38
Liczba wyświetleń 2861
Historia zmian ZOBACZ