Klauzula informacyjna - CEDIG


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Wijewie z siedzibą przy ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo, tel. 65 549 40 85, e-mail: wijewo@wijewo.pl

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy, którego funkcję pełni Pani Anna Włoczewska-Grys, pod adresem e-mail: iod@wijewo.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO w celu realizacji zadania polegającego na przyjęciu i weryfikacji wniosku CEIDG-1, przesłania danych z tego wniosku w wersji elektronicznej do CEIDG, późniejszych zadań związanych ze zmianą/ zawieszeniem / wznowieniem /wykreśleniem / sprostowaniem wpisu w CEIDG, a także na przechowywaniu i archiwizowaniu wniosku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 541).

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, upoważnionym do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

6. Zgodnie z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z przepisów prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy w Wijewie.

9. Dane i informacje udostępniane przez CEIDG są jawne. Każdy ma prawo dostępu do tych danych i informacji, w zakresie określonym w art. 5 i 43 ustawy z dnia 6 marca 2018 o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 541).

Metryczka

Odpowiedzialny za treść
Data wytworzenia 2023-12-01
Opublikował w BIP Anna Włoczewska-Grys
Data opublikowania 2023-12-01 12:17:02
Ostatnio zaktualizował Anna Włoczewska-Grys
Data ostatniej aktualizacji 2023-12-01 12:17:02
Liczba wyświetleń 1090
Historia zmian ZOBACZ