KLAUZULA INFORMACYJNA RODO - STRONA INTERNETOWA

Informacja dla klientów Urzędu w związku z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, celem realizacji obowiązku informacyjnego podaje się do wiadomości następujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych obowiązujące w Urzędzie Gminy w Wijewie:

1.    Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych jest Gmina Wijewo z siedzibą ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo reprezentowana przez Wójta Gminy.

2.    Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej, adres do kontaktu: iod@wijewo.pl.

3.    Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

  • w celu wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  • w celu zatrudnienia pracowników
  • gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym;
  • gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia)
  • na podstawie zgody - wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.

4.    Zależnie od zakresu zbieranych danych, odbiorcami powierzonych danych mogą być: organy administracji państwowej i samorządowej (w zakresie wynikającym z przepisów prawa), dostawcy usług informatycznych (w zakresie niezbędnym do zapewnienia obsługi informatycznej Administratora danych), inne podmioty realizujące usługę końcową (w zakresie wynikającym z zawartych z Administratorem danych umów, porozumień lub innych narzędzi prawnych). Dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom wyłącznie
w przypadku wystąpienia obowiązku prawnego.

5.    Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

6.    Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były odpowiednio i właściwie zabezpieczone.

7.    Każdej z osób której dane są przetwarzane przysługą pełne prawa zgodnie z RODO, w tym możliwość uzyskania kopii danych.

8.    Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. 

9.    Okres przechowywania danych jest zależy od przedmiotu sprawy i wyznaczony zostaje na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a jeżeli niniejszy przepis nie wskazuje okresu dot. konkretnej sprawy dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi.

10. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, osoba ta, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. Administrator danych nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania. 

12. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.

13. Zależnie od sprawy, podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie wszystkich wymaganych danych może prowadzić do niepodjęcia działań przez Administratora danych.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść
Data wytworzenia 2021-10-12
Opublikował w BIP Anna Włoczewska-Grys
Data opublikowania 2021-10-12 13:13:42
Ostatnio zaktualizował Anna Włoczewska-Grys
Data ostatniej aktualizacji 2021-10-12 13:27:35
Liczba wyświetleń 2913
Historia zmian ZOBACZ