Klauzula informacyjna - skargi i wnioski


KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych na

podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - skargi i wnioski

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO” informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Rada Gminy w Wijewie z siedzibą przy ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo, tel.: 65 549 40 85, adres e-mail: wijewo@wschowa.pl.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wijewo.pl

3. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu przyjmowania i koordynowania rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do Rady Gminy w Wijewie.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pana/i danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz Dział VIII Skargi i wnioski ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

5. Pana/i dane osobowe przekazywane będą wyłącznie organom lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, jednostkom organizacyjnym właściwym do rozpatrzenia skargi/wniosku oraz podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora, upoważnionym podstawie odpowiednich przepisów prawa.

6. Dane osobowe przechowywane będą przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

9. Przysługuje Panu/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest z naruszeniem przepisów o ochronie danych.

10. Wobec Państwa nie będą podejmowane decyzje oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowanie.

11. W związku z jawnością sesji i posiedzeń rady miejskiej dane mogą być przekazywane do Państw poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść
Data wytworzenia 2023-12-01
Opublikował w BIP Anna Włoczewska-Grys
Data opublikowania 2023-12-01 11:46:10
Ostatnio zaktualizował Anna Włoczewska-Grys
Data ostatniej aktualizacji 2023-12-01 11:46:10
Liczba wyświetleń 1068
Historia zmian ZOBACZ