Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych


I. Podstawa prawna.

   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2004r. (Dz. U. Nr 26, poz.232)

   Decyzja Nr 17/2004 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 marca 2004r. w sprawie przyjmowania do 

   publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz dotychczasowych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 

   2004/2005

 

II. Wymagane dokumenty:

   1. podanie o przyjęcie do szkoły

   2. życiorys

   3. 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane)

   4. świadectwo ukończenia gimnazjum

   5. zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

   6. laureaci lub finaliści olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu co

       najmniej wojewódzkim składają oryginały dokumentów wydanych przez komisję konkursową dokumenty

       poświadczające prawo do skorzystania z pierwszeństwa w postępowaniu komisji kwalifikacyjnej zgodnie

       z § 13 Rozporządzenia MEN w sprawie przyjmowania uczniów do szkół.

 

    Przy równorzędnych wynikach postępowania kwalifikacyjnego prawo to przysługuje:

        a) sierotom, osobom przebywającym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i osobom umieszczonym  

            w rodzinach zastępczych,

        b) kandydatom o udokumentowanych zdolnościach, którym wyznaczono indywidualny tok nauki,

        c) kandydatom z problemami zdrowotnymi, posiadającym opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej  

            w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia.

 

    Kandydaci do szkoły zawodowej dodatkowo składają:

    1. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki wybranego zawodu

    2. umowę o praktyczną naukę zawodu  (na formularzu szkoły lub Cechu Rzemiosł)

 

    Dokumenty wymagane do uzupełniającego liceum ogólnokształcącego na podbudowie ZSZ:

    1. podanie o przyjęcie do szkoły

    2. życiorys

    3. świadectwo ukończenia ZSZ

    4. 2 zdjęcie legitymacyjne (podpisane)

 

III. Termin załatwienia sprawy.

Szkoły ponadgimnazjalne

od 19 kwietnia

            do 14 maja

do godz. 1500

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych

18 czerwca

do godz. 1500

Możliwość zmiany decyzji o wyborze szkoły i złożenie dokumentów w ostatecznie wybranych szkołach

28 czerwca

do godz. 1500

Przyjmowanie poświadczonych przez dyrektora gimnazjum kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczeń lekarskich i miejsca odbywania praktycznej nauki zawodu

(dot. ZSZ)

30 czerwca

godz. 1500

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkół

02 lipca

do godz. 1500

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

05 lipca

godz. 900

Ogłoszenie listy przyjętych do szkół

do 07 lipca

do godz. 1200

Przyjmowanie dokumentów w przypadku wolnych miejsc

09 lipca

godz. 1500

Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej

12 lipca

do godz. 1200

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów w/w dokumentów

14 lipca

godz. 900

Ogłoszenie listy przyjętych w wyniku rekrutacji uzupełniającej

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych na podbudowie ZSZ

 

do 20 sierpnia

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów

do 27 sierpnia

Ogłoszenie liczby przyjętych

 

Sprawę załatwia: Referent ds. administracji szkoły / Komisja rekrutacyjnaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził: Anita Solarczyk
Dokument z dnia: 2004-02-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Valid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw