Strona główna » Dokumenty » Rejestry i ewidencje » Rejestr Instytucji Kultury » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: „Budowa oświetlenia ulicznego na działkach nr 286, 292, 325, 223, 201,124, 163, 210 w miejscowości Radomyśl – oświetlenie drogowe w Radomyślu dz. nr 124, 163 i 210”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: „Budowa oświetlenia ulicznego na działkach nr 286, 292, 325, 223, 201,124, 163, 210 w miejscowości Radomyśl – oświetlenie drogowe w Radomyślu dz. nr 124, 163 i 210”


Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z późn.zm.) Zamawiający zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Budowa oświetlenia ulicznego na działkach nr 286, 292, 325, 223, 201,124, 163, 210 w miejscowości Radomyśl – oświetlenie drogowe w Radomyślu dz. nr 124, 163 i 210”
złożono następujące oferty nie podlegające odrzuceniu:
Lp. / Firma / Oferowana kwota ogółem (brutto) / Punktacja
Kryterium - cena
1. „ELEKTROINSTAL” Maria Smużniak
ul. Czereśniowa 37, 67 – 400 Wschowa
14 098,39 zł
100,00 pkt
2. Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Paweł Józefowski Brenno, ul. Powstańców Wlkp.25
64 – 150 Wijewo
18 505,39 zł
76,19 pkt

Jako najkorzystniejszą zgodnie z przyjętym kryterium wyboru wybrano ofertę złożoną przez:
„ELEKTROINSTAL” Maria Smużniak
ul. Czereśniowa 37,
67 – 400 Wschowa
Uzasadnienie wyboru:
Wyżej wymieniony Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta złożona przez „ELEKTROINSTAL” Maria Smużniak z siedziba we Wschowie ul. Czereśniowa 37 uzyskała maksymalną liczbę - 100 punktów w ocenie dokonanej przez Zamawiającego, zgodnie z kryterium określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę.
Jednocześnie informujemy, iż o terminie podpisaniu umowy Wykonawca zostanie powiadomiony telefonicznie, jednak nie wcześniej niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Wójt Gminy Wijewo
Ireneusz ZającInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Krzysztof Grabsztunowicz
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2010-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-12-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Valid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw