Strona główna » Dokumenty » Rejestry i ewidencje » Rejestr Instytucji Kultury » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty / o odrzuceniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowe"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty / o odrzuceniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowe"


Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 789 ze zmianami) Zamawiający – Gmina Wijewo zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego”
złożono następujące oferty nie podlegające odrzuceniu:

Lp. / Firma / Oferowana kwota (brutto) / Punktacja / Kryterium - cena
1. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

304.757,18 zł / 100,00 pkt
2. Bank Spółdzielczy we Wschowie
ul. Daszyńskiego 19, 67-400 Wschowa
379.253,66zł / 80,36 pkt
3. Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Oddział w Poznaniu
Stary Rynek 97/98, 61 – 773 Poznań
476. 736,16zł / 63,93 pkt

Jako najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru wybrano ofertę złożoną przez:
Bank Gospodarstwa Krajowego
w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:
Wyżej wymieniony Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu.
Oferta Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 7 została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę. Na podstawie kryterium „cena” oferta uzyskała maksymalną liczbę 100 punktów w ocenie dokonanej przez Zamawiającego.


W TOKU POSTĘPOWANIA ODRZUCONO OFERTĘ:

Banku Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Poznaniu, Stary Rynek 97/98, 61 – 773 Poznań, złożoną jako drugą w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego”Uzasadnienie prawne odrzucenia oferty:

Zamawiający - Gmina Wijewo na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 82 ust. 1 Pzp odrzucił ofertę złożoną przez Wykonawcę, wobec z niezgodności oferty z ustawą – wykonawca może złożyć jedną ofertę.

Uzasadnienie faktyczne:
W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Poznaniu, Stary Rynek 97/98, 61 – 773 Poznań złożył ofertę na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego za cenę 476.736,16 zł. Pismem z dnia 15.11.2010r. Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Poznaniu, Stary Rynek 97/98, przesłał drugi formularz ofertowy wraz z symulacją spłaty kredytu na cenę 292.009,52 zł za przedmiot zamówienia twierdząc, że w pierwotnie przesłanym formularzu ofertowym błędnie podano kwotę dotyczącą kredytu.
Ustalenie i wyliczenie prawidłowej ceny kredytu długoterminowego należy do obowiązku Wykonawcy, na Zamawiającym natomiast spoczywa obowiązek poprawnego dokonania oceny. Z załączonej do pierwotnej oferty symulacji spłaty kredytu trudno było jednoznacznie stwierdzić czy wartości w kolumnie „wykorzystanie kredytu” były błędnie wprowadzone w wyniku błędnie podanych formuł, czy Wykonawca z góry zakładał określone kwoty dotyczące kapitału.
W związku z powyższym Wykonawca nie mógł podać w ofercie dwóch różnych cen wykonania przedmiotu zamówienia, oznacza to bowiem, że w tym samym postępowaniu Wykonawca złożył dwie oferty, co narusza art. 82 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
W tym stanie złożenie kolejnej oferty w tym samym postępowaniu w sposób oczywisty powodowało jej odrzucenie w oparciu o art. 89 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, co dokonano pismem z dnia 24 listopada 2010 roku.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Jednocześnie informujemy, iż o terminie podpisaniu umowy Wykonawca zostanie powiadomiony telefonicznie, jednak nie wcześniej niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Krzysztof Grabsztunowicz
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2010-12-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-12-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Valid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw