Strona główna » Dokumenty » Rejestry i ewidencje » Rejestr Instytucji Kultury » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Budowa oświetlenia ulicznego na działkach nr 286, 292, 325; 223, 201; 124, 163, 210 w miejscowości Radomyśl – oświetlenie drogowe w Radomyślu dz. nr. 124, 163 i 210.”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Budowa oświetlenia ulicznego na działkach nr 286, 292, 325; 223, 201; 124, 163, 210 w miejscowości Radomyśl – oświetlenie drogowe w Radomyślu dz. nr. 124, 163 i 210.”

Data publikacji: 08.11.2010
Termin składania ofert: 23.11.2010

Urząd Gminy Wijewo
64-150 Wijewo, ul. Parkowa 1
tel. 065/ 5494085, faks 065/ 5494755
ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę oświetlenia ulicznego na działkach nr 286, 292, 325; 223, 201; 124, 163, 210 w miejscowości Radomyśl – oświetlenie drogowe w Radomyślu dz. nr. 124, 163 i 210.”

1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa oświetlenia ulicznego na działkach nr 286, 292, 325; 223, 201; 124, 163, 210 w miejscowości Radomyśl – oświetlenie drogowe w Radomyślu dz. nr. 124, 163 i 210.”
Zamówienie obejmuje:
a) ręczne kopanie rowów dla kabli 50,88 m3
b) ręczne zasypanie rowów dla kabli 38,16 m3
c) nasypanie warstwy piasku na dnie rowu 316 mb
d) ułożenie rur osłonowych z PCV DVK 75 23,0 m
e) ręczne układanie kabli w rowach kablowych YAKY 4x25 mm 149 mb
f) układanie kabli w rurach YAKY4x25 mm – 33 mb
g) układanie kabli na słupach betonowych YAKY4x25 mm – 7,0 mb
h) układanie kabli na słupach betonowych YAKY4x25 mm – 3,0 mb
i) obróbka na sucho kabli - 5,0 szt.
j) montaż i stawianie słupów oświetleniowych, np. SX8/3 – 3,0 szt
k) montaż wysięgników rurowych np. W12/1/1,5 – szt. 3
l) montaż przewodów do opraw oświetleniowych YDY3x2,5 mm – 3,0 kpl.
m) montaż opraw oświetleniowych np. SGS 101/70W – 3 szt.
n) montaż ogranicznika przepięć – 3 szt.
o) montaż mostków rozłącznych – 4 szt.
p) układanie bednarki w rowach – 159,0 mb
q) montaż metoda udarową uziomów długości 3 m – 2,0 kpl.
r) montaż metoda udarową uziomów długości 1,5 m – 2,0 kpl.
s) badanie linii kablowej niskiego napięcia – 3 odcinki

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych 45.31.61.10-9 – instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
1. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
2. Termin realizacji zamówienia: 30 dni roboczych od daty podpisania umowy i przekazania placu budowy.

3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy odebrać w Urzędzie Gminy, ul.
Parkowa 1 64-150 Wijewo lub za pośrednictwem poczty, SIWZ znajduje się na stronie
www.bip.wijewo.pl.
4. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Wijewo, ul. Parkowa , pok. nr 9 do dnia 23
listopada 2010r. do godz. 09.30 /czasu lokalnego/.
5. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Pan Krzysztof Grabsztunowicz – p.o. Kierownik Referatu Budownictwa, Rolnictwa i
Ochrony Środowiska.
6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
7. Kryterium oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny oferty jest cena = 100%.
Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z najniższą ceną.

8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 listopada 2010r. o godz. 10.00 /czasu lokalnego/ w
siedzibie Zamawiającego.
9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.
10. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków.
Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1/ Formularz ofertowy.
2/ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
3/ Oświadczenie o przyjęciu terminu związania ofertą przez okres 30 dni, akceptacji
warunków przetargu, dokumentów przetargowych i przyjęcia ich bez zastrzeżeń.
4/ oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
5/ oświadczenie o posiadaniu wiedzy i dowiadczeniu w realizacji zadań z zakresu oświetlenia ulicznego,
6/ stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
7/ w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamowienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
8/ wypełniony kosztorys ofertowy.
9/ Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminy składania ofert.
10/ Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz oddziału
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek za ubezpieczenie zdrowotne lub
społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
11. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i
2 spełniający wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz warunki
określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
12. Zamawiający nie zawrze umowy ramowej.
13. Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 08 listopada 2010r. w Biuletynie Zamówień
Publicznych.
Do pobrania:
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ
- Oświadczenie – załącznik nr 2 do SIWZ
- Oświadczenie – załącznik nr 3 do SIWZ
- Wzór umowy
- Przedmiary robót
- Projekt budowlany


Wójt Gminy Wijewo
Ireneusz Zając
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Krzysztof Grabsztunowicz
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2010-11-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-11-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Valid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw