Strona główna » Dokumenty » Rejestry i ewidencje » Rejestr Instytucji Kultury » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert

Data publikacji: 22.09.2010
Termin składania ofert: 30.09.2010

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NA ROBOTY BUDOWLANE
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) - zwanej dalej „ustawą”
NA BUDOWĘ SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIJEWIE
Zamawiający zawiadamia o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia: 30.09.2010 roku.

W związku z powyższym:
1. W biuletynie zamówień publicznych wprowadzono w dniu 22.09.2010 roku ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( nr 302182-2010), w części dotyczącej terminu składania ofert.
2. W ogłoszenie o przetargu na stronie internetowej Zamawiającego http://www.bip.wijewo.pl/dokument/2755
zapis dotyczący terminu składania ofert otrzymuje nowe brzmienie:
„Termin składania ofert: 30.09.2010 roku, godz. 09:30”
oraz zapis dotyczący terminy otwarcia ofert:
„Termin otwarcia ofert: 30.09.2010 roku, godz. 10:00”

2. W treści SIWZ w[prowadza się następujące zmiany:
a) w rozdziale 16 punkcie 1
zapis dotyczący terminu otwarcia ofert otrzymuje nowe brzmienie: 30.09.2010 r. godz. 10:00
b) w rozdziale 17 punkcie 1 zapis dotyczący terminu składania ofert otrzymuje nowe brzmienie: „w terminie do dnia 30.09 .2010 roku, godz. 09:30”
c) w rozdziale 17 punkcie 3 zapis dotyczący terminu otwarcia ofert otrzymuje nowe brzmienie: „pok. 2 dnia 30.09.2010 roku, godz. 10:00”

Wprowadzone zmiany treści SIWZ są wiążące dl Wykonawców i Zamawiającego, a wszelkie skutki odnoszone będą do nowych przyjętych terminów powyżej wymienionych.

Wójt Gminy Wijewo
Ireneusz Zając
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Krzysztof Grabsztunowicz
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2010-09-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-09-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Valid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw