Strona główna » Dokumenty » Rejestry i ewidencje » Rejestr Instytucji Kultury » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: „Przebudowę chodnika we wsi Brenno, ul. Wczasowa na ciąg pieszo rowerowy”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: „Przebudowę chodnika we wsi Brenno, ul. Wczasowa na ciąg pieszo rowerowy”.Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Wijewo zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowę chodnika we wsi Brenno, ul. Wczasowa na ciąg pieszo rowerowy”.
złożono następujące oferty nie podlegające odrzuceniu:

Lp. / Firma / Oferowana kwota (brutto) / Punktacja
1. / Zakład Remontowo – Budowlany Sp. C L.P. Dydyna
Perkowo ul. Wolsztyńska 18, 64 – 234 Przemęt / 179 412,85 zł / 100,00 pkt

Jako najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru wybrano ofertę złożoną przez:

Zakład Remontowo – Budowlany
Sp. C L.P. Dydyna
Perkowo ul. Wolsztyńska 18, 64 – 234 Przemęt

Uzasadnienie wyboru:

Wyżej wymieniony Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu.
Oferta Zakładu Remontowo – Budowlanego Sp. C L.P. Dydyna z siedzibą w Perkowo ul. Wolsztyńska 18, 64 – 234 Przemęt, została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. kryterium cena i kryterium termin. Oferta zawiera najniższą cenę oraz najkrótszy termin realizacji zamówienia. Na podstawie kryterium cena i kryterium termin oferta uzyskała liczbę 100,00 punktów w ocenie dokonanej przez Zamawiającego i została uznana za najkorzystniejszą.
W toku postępowania odrzucono ofertę:
Przedsiębiorstwa Budowlanego „DROMAR” Zygmunt Marszałek Nowa Wieś, ul. Powstańców Wlkp.43, 64 – 234 Przemęt,

Uzasadnienie prawne odrzucenia oferty:
Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) odrzucił ofertę złożoną przez Wykonawcę, gdyż jej treść nie odpowiadała treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
- nie wskazano w ofercie terminu realizacji przedmiotu zamówienia,
- nie wypełniono wzoru umowy – zał. nr 4 do SIWZ.

Uzasadnienie faktyczne:
W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo Budowlane „DROMAR” Zygmunt Marszałek Nowa Wieś, ul. Powstańców Wlkp.43, 64 – 234 Przemęt złożyło ofertę.
Analiza i ocena tej oferty oraz dołączonych do niej załączników wykazała, iż Wykonawca wbrew postanowieniom SIWZ (Rozdział 5) i załącznikiem nr 3 do SIWZ – wzór oferty oraz wbrew postanowieniom SIWZ (Rozdział 11 pkt 4 ppk. 2) i załącznikiem nr 4 do SIWZ – istotne postanowienia umowy :
- nie wskazał terminu realizacji przedmiotu zamówienia od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy dla realizacji prac,
- nie wypełnił wzoru umowy na załączonym druku – zał. nr 4 do SIWZ.
W tym stanie – oferta Wykonawcy w sposób oczywisty nie odpowiada treści SIWZ.
W konsekwencji – podlega ona, w oparciu o wskazane wyżej przepisy prawa odrzuceniu o czym powiadomiono Wykonawcę.

Wójt Gminy Wijewo
Ireneusz ZającInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Krzysztof Grabsztunowicz
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2010-07-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-07-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Valid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw