Strona główna » Dokumenty » Rejestry i ewidencje » Rejestr Instytucji Kultury » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


ZP 341/4/2010Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu ,,Moje Boisko- Orlik 2012/ boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym/ w miejscowości Wijewo nr działki 849”


Z A W I A D O M I E N I E
O W Y B O R Z E N A J K O R Z Y S T N I E J S Z E J O F E R T Y

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z późn.zm.) Zamawiający – Gmina Wijewo zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu ,,Moje Boisko- Orlik 2012/ boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym/ w miejscowości Wijewo nr działki 849” złożono następujące oferty nie podlegające odrzuceniu:

Lp. Firma/oferowana kwota (brutto)/Punktacja Kryterium - cena
1 NEST Sp. z o.o., ul. Irysowa 31, 51-117 Wrocław/ 951 600,00 / 92,37
2 SELTEX EUROPA SP. z o.o.
ul. Tarnogajska 18/102, 50-512 Wrocław /
978 346,17 / 89,85
3 MARGOT INWESTYCJE Sp. z o.o.
Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
881 310,54 / 99,74
4 PRESTIGE Sp. z o.o.
ul. Świerczewski 5, 71-066 Szczecin
885 462,70 / 99,27
5 ALKA-MAR Sp. z o.o.
ul. Węglowa 1/3, 60-122 Poznań
984 540,00 / 89,28
6 PANPRO SPORT Paweł Prokopczuk, Marek Markowski Spółka Jawna ul. Jubilerska 8, 04-190 Warszawa
879 000,00 / 100,00

Jako najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru wybrano ofertę złożoną przez:

PANPRO SPORT Paweł Prokopczuk, Marek Markowski Spółka Jawna
ul. Jubilerska 8, 04-190 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:
Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny
ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą
cenę. Na podstawie kryterium „ cena” oferta uzyskała maksymalną liczbę 100 punktów w ocenie dokonanej przez Zamawiającego.


Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Jednocześnie informujemy, iż o terminie podpisaniu umowy Wykonawca zostanie powiadomiony telefonicznie.


Wójt Gminy Wijewo
Ireneusz Zając
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Krzysztof Grabsztunowicz
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2010-06-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-06-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Valid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw