Strona główna » Dokumenty » Rejestry i ewidencje » Rejestr Instytucji Kultury » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » Z A W I A D O M I E N I E O W Y B O R Z E N A J K O R Z Y S T N I E J S Z E J O F E R T Y/ W Y K L U C Z E N I U O F E R T Y Z P O S T Ę P O W A N I A/ O D R Z U C E N I U O F E R T Y Na zadanie: „Remont Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Brenno”

Z A W I A D O M I E N I E O W Y B O R Z E N A J K O R Z Y S T N I E J S Z E J O F E R T Y/ W Y K L U C Z E N I U O F E R T Y Z P O S T Ę P O W A N I A/ O D R Z U C E N I U O F E R T Y Na zadanie: „Remont Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Brenno”


Z A W I A D O M I E N I E
O W Y B O R Z E N A J K O R Z Y S T N I E J S Z E J O F E R T Y/
W Y K L U C Z E N I U O F E R T Y Z P O S T Ę P O W A N I A/
O D R Z U C E N I U O F E R T Y

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z późn.zm.) Gminny Ośrodek Kultury w Wijewie zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Remont Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Brenno”
złożono następujące oferty nie podlegające wykluczeniu ani odrzuceniu:
Lp. Firma Oferowana kwota (brutto) Punktacja
Kryterium - cena
1. Przedsiębiorstwo Budowlano - Montażowe
AS – BUD Andrzej Skrzypczak
Brenno ul. Powstańców Wlkp. 13, 64 – 150 Wijewo

213 153,83 zł 100,00 pkt
2. Zakład Remontowo – Budowlany
Sp. C L.P. Dydyna
Perkowo ul. Wolsztyńska 18, 64 – 234 Przemęt
248 697,81 zł
85,71 pkt

Jako najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru wybrano ofertę złożoną przez:
Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe AS – BUD Andrzej Skrzypczak
Brenno ul. Powstańców Wlkp. 13, 64 – 150 Wijewo
Uzasadnienie wyboru:
Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny
ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą
cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających wykluczeniu ani odrzuceniu i w związku z tym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert. Na podstawie
kryterium „ cena” oferta uzyskała 100 punktów.


W TOKU POSTĘPOWANIA WYKLUCZONO WYKONAWCĘ:
FIRMA BUDOWLANA „MACIO” Maciej Konieczny
ul. Ferrariego 31, 64 – 130 Rydzyna, który złożył ofertę nr 3.

W treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszeniach o zamówieniu,
Zamawiający określił, działając w na podstawie art. 45 UPZP, iż każdy wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł. Do swojej oferty Wykonawca dołączył dowód wniesienia wadium w postaci pieniężnej (przelew z dnia 15.10.2009r. godz. 15:11). Po upływie terminu składania ofert, tj. dnia 16.10.2009r. do godz.9:30 na rachunku Zamawiającego nie zostało zaksięgowane wadium Firmy Budowlanej „MACIO” Maciej Konieczny, ul. Ferrariego 31, 64 – 130 Rydzyna. Potwierdza to wyciąg z rachunku bankowego prowadzonego przez Banku Spółdzielczego we Wschowie, Oddział Wijewo z dnia 16 października 2009 r., z godz. 10:33, brak było potwierdzenia na właściwym rachunku kwoty w wysokości 5 000,00 zł, wpłaconej przez Firmę Budowlaną„MACIO” Maciej Konieczny z siedzibą w Rydzynie ul. Ferrariego 31, 64 – 130 Rydzyna, tytułem wadium na Remont Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Brenno.
Uzasadnienie prawne:
Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp, wykluczył z postępowania Wykonawcę,
który do momentu upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 16 października 2009 r. do godz 9:30 nie wniósł wymaganego wadium.
W toku postępowania odrzucono ofertę:
Nr 3 złożoną przez wykonawcę – FIRMĘ BUDOWLANA „MACIO” Maciej Konieczny
ul. Ferrariego 31, 64 – 130 Rydzyna podlegającego wykluczeniu.
Uzasadnienie prawne:
Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp odrzucił ofertę złożoną przez wykonawcę
wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Krzysztof Grabsztunowicz
Informację wprowadził:
Dokument z dnia: 2009-11-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-11-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Valid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw