Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Zgłoszenie pobytu czasowego ponad 2 m-ce

Zgłoszenie pobytu czasowego ponad 2 m-ce


Untitled


Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesiące
Sprawę załatwia inspektor ds. obywatelskich , wojskowych i obronnych - Joanna Zając

 1. Podstawa prawna


Art. 4 ust. 1 , art. 7 , art. 8 , art. 9 , art. 9a , art. 9b , art. 10 , art. 12 , art. 13 w związku z art. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 87 , poz. 960 z późniejszymi zmianami )

 1. Wymagane dokumenty

  1. Wniosek „Zgłoszenie pobytu czasowego ponad 2 miesiące” ( Pu-E-3 odrębny dla każdej osoby meldującej się , również dla dziecka ).

  2. Załączniki :

- wypełniony formularz zaświadczenia do Wojskowej Komendy Uzupełnień
o zgłoszeniu zmiany miejsca zamieszkania ( Pu-E-16 ) , potwierdzony przez WKU ( dotyczy osób posiadających kartę mobilizacyjną ) ,
- oświadczenie obojga rodziców ustalające miejsce pobytu czasowego dziecka złożone i podpisane osobiście w obecności pracownika ( w przypadku , gdy dziecko zamieszkuje w innym miejscu ,
3. Dowód osobisty lub paszport ( dotyczy obywateli polskich posiadających pobyt
stały za granicą ),

 • Książeczka wojskowa ( dotyczy osób podlegających ewidencji wojskowej , nie dotyczy obywateli polskich posiadających pobyt stały za granicą ) ,

 1. Decyzja o przydziale lokalu ( umowa najmu ) lub akt własności lokalu mieszkalnego ( wypis z księgi wieczystej ) lub w przypadku dziedziczenia dodatkowo prawomocne orzeczenie sądu o nabyciu spadku - oryginały dokumentów ,

 2. Akt urodzenia dziecka z adnotacją o zameldowaniu w ostatnim miejscu pobytu stałego ( dotyczy przybyłych spoza gminy Wijewo ) .

 1. Opis procedury

  1. Osoba meldująca się powinna uzyskać na formularzu „Zgłoszenie pobytu stałego” potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez najemcę , właściciela lokalu .

  2. Obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności najemcy, właściciela , którzy muszą okazać dokument stwierdzający tożsamość .

  3. Jeżeli akt notarialny dotyczy wyłącznie własności ( wieczystego użytkowania ) działki , należy okazać zgłoszenie do użytkowania budynku mieszkalnego lub zezwolenie na użytkowanie budynku ( pomieszczenia ) mieszkalnego wydanego przez organ nadzoru budowlanego .

 2. Opłaty

Brak

 1. Termin załatwienia sprawy

Brak

 1. Jednostka odpowiedzialna

Inspektor ds. obywatelskich

 1. Tryb odwoławczy

Brak .

 1. Uwagi
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Anita Utracik
Informację wprowadził: Anita Solarczyk
Dokument z dnia: 2003-11-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Valid XHTML 1.0 TransitionalRządowe Centrum
Legislacji

Monitor Polski
Dziennik Ustaw